• Khác với rau an toàn và rau sạch, rau hữu cơ hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học; không phun thuốc trừ sâu độc hại và không sử dụng chất biến đổi gien.
  • Rau hữu cơ và rau an toàn khác nhau ở một số điểm sau: 
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.
  • A perfect getaway from the bustling city life with unique buying and learning experience where you can select quality natural farm produce while immersing in the lushness of breathtaking beautiful, greenery with your families and friends.